HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA W NOWINACH

DomekKoło Łowieckie Knieja powstało w dniu 17.04.1950 r. zarejestrowane pod numerem 12 KŁ Knieja-Katowice. Pierwszym inicjatorem i motorem założenia koła, był Adolf Śliż, który na ziemi wałbrzyskiej był łowczym powiatowym. Sam pomysł narodził się w Głównym Biurze Studiów i Projektów Przeróbki Węgla w Katowicach. W Biurze tym pracowali absolwenci Politechniki Gliwickiej. Założycielami Koła byli myśliwi: Adolf Śliz, Maciej Drab, Alfons Turaj, Bernard Pawlas, Kazimierz Świergula, Franciszek Żydek, Zbigniew Giblewski, Franciszek Szimszajner i Andrzej Neliszer. Po ukonstytuowaniu koła w skład pierwszego zarządu weszli: Turaj Jan – prezes, Drab Maciej - sekretarz, Sliz Adolf – skarbnik, natomiast gospodarzem terenu i zarazem łowczym koła został Leon Rau. Koło dzierżawiło 2 obwody łowieckie o powierzchni ogólnej 8660 ha.
Pierwszym miejscem spotkań Koła był domek dzierżawiony w miejscowości Łebki, który uległ spaleniu. Kolejną siedzibą był wagon kolejowy usytuowany na bocznicy stacji kolejowej Kuleje. W 1988 roku dzięki przychylności Naczelnika Gminy Wręczyca Wielka, Koło otrzymało w wieczystą dzierżawę domek wraz z działką wielkości 0,25 ha, który stanowi jego obecną siedzibę. Po przeprowadzeniu modernizacji i niezbędnych prac remontowych, które zostały wykonane przez myśliwych w dniu 9.11.1991 r. ks. Andrzej Tomala, proboszcz parafii Kuleje dokonał poświęcenia domku. W roku 2000 Koło wykupiło na własność całą nieruchomość. W 2005 roku koło zmieniło okręg z katowickiego na częstochowski oraz zmieniło nazwę na KŁ Knieja Nowiny. Sztandar
TablicaW 1973 roku prezesem Koła został kol. Włodzimierz Cichecki, który do 2002 roku kierował jego działalnością. W trakcie 29 lat prezesury swoją osobą i postawą zintegrował środowisko myśliwych, jego surowość, lecz także życzliwość i serdeczność wobec myśliwych budziła respekt, a jednocześnie szacunek i poważanie. Włodzimierz Cichecki na trwałe wpisał się w historię Koła Knieja w Nowinach. Po śmierci kol. Włodzimierza Cicheckiego funkcję prezesa koła objął kol. Henryk Radzioch, który funkcję pełnił do 2008 roku. Po rezygnacji kol. Henryka z funkcji prezesa w trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano jego następcę – kol. Wiesława Lizureja, który funkcję tą pełni do chwili obecnej. Funkcję Łowczych pełnili kolejno kol. Leon Rau, kol. Józef Tukaj, kol. Włodzimierz Świerczyński, kol. Adam Gańcza, kol. Arkadiusz Mandat oraz kol. Jakub Dąbrowski, który pozostaje łowczym koła do dnia dzisiejszego. W dniu 20.11.1992 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego nadał Kołu Łowieckiemu Knieja Złoty Medal Zasługi Łowieckiej udokumentowany legitymacją nr 38499/K/92, oraz Złoty Medal Zasłużony dla Województwa Katowickiego.
Na terenie działania Koła Łowieckiego Knieja na szczególną uwagę zasługują: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po rezerwacie Cisy nad Górną Liswartą” w miejscowości Łebki, w której znajduje się siedlisko cisów, jak również użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze” w miejscowości Jezioro. Tutaj można zobaczyć rzadko występującą roślinność torfowisk rosiczki okrągłolistnej, i wełnianki, bagna zwyczajnego, żurawiny błotnej i borówki bagiennej. Ponadto na terenie obwodu łowieckiego znajdują się żywe pomniki przyrody m.in. dwie lipy znajdujące się w miejscowości Klepaczka na tzw „Krauzowiznie”, które liczą około 150 lat. Koło Łowieckie Knieja prowadzi gospodarkę łowiecką opartą na zdrowych zasadach mając na uwadze zachowanie równowagi otaczającej nas przyrody. Szczególny nacisk koło kładzie na ochronę gatunków, które występują w skrajnie nielicznych populacjach tj. kuropatw, bażantów, zajęcy. Poprzez współpracę z miejscowymi szkołami propaguje wśród dzieci i młodzieży świadomość rodzimej przyrody ucząc jednocześnie jej poszanowania.Sarna

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA - SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

spotkania01Działając zgodnie z ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego jak również kierując się troską o dobro krzewienia ochrony przyrody, koło podjęło inicjatywę organizacji wycieczek przyrodniczych. Celem tychże wycieczek to przede wszystkim zapoznanie miejscowej młodzieży z pięknem lokalnej przyrody, jak również z tradycjami myśliwskimi. Dorastająca młodzież ma możliwość z bliska zapoznać się z tym co myśliwi robią dla środowiska. Młodzież ma sposobność zobaczenia prawdziwych realiów i skonfrontowania ich z wiedzą przekazywaną przez inne środki komunikacji publicznej. Dzięki organizacji imprez, dzieci i młodzież miejscowych szkół ma możliwość wyciągnięcia wniosków co do roli i misji myśliwych oraz zdementowania na tej podstawie krążących wobec myślistwa mitów. Pierwszą wycieczkę zorganizowano w maju 2013 roku, a uczestnikami jej byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Węglowicach.
W trakcie spotkań skrystalizował się schemat organizacyjny - uczestnicy przemieszczając się leśnymi duktami zyskali możliwość zapoznania się z różnorodnością ekosystemu leśnego. Uczestnikom ukazywano miejsca dokarmiania zwierzyny płowej oraz budki lęgowe ptaków. W trakcie postoju myśliwi wskazują uczestnikom wycieczki gatunki drzew, które znajdują się w siedlisku. Na podstawie anatomicznych różnic liści uczestników uczy się rozpoznawać gatunki drzew oraz krzewów występujących w polskich lasach. Trasa wycieczek prowadzi po terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. Szczególnym zainteresowaniem wśród młodych przyrodników cieszy się „Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna” po rezerwacie Cisy nad Górną Liswartą w miejscowości Łebki, gdzie znajduje się unikatowe w okolicach siedlisko cisów. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się również użytek ekologiczny Bagno w miejscowości Jezioro z rzadko występującą roślinnością torfowisk (rosiczki i wełnianki) oraz żyjącymi tam ważkami.spotkania02
spotkania01Po powrocie do siedziby w Nowinach młodzież zapoznaje się z historią, obyczajami i tradycjami myśliwskimi. Kolejnym punktem spotkania jest konkurs wiedzy przyrodniczo łowieckiej, będący podsumowaniem przekazanej uczestnikom wiedzy, mającym za zadanie tą wiedzę utrwalić. Na zakończenie uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, następnie wszyscy wspólnie zasiadają przy ognisku i spożywają pieczoną kiełbasę. Tutaj trzeba podkreślić, że organizacja spotkań odbywa się dzięki nieodzownej i szczodrej pomocy Starosty Powiatowego w Kłobucku, oraz szczególnemu zaangażowaniu kol. Dariusza Heppnera oraz kol. Roberta Mańczyka. Pisząc o spotkaniach koniecznie należy wspomnieć o jednym z organizatorów przedsięwzięcia - ś.p. koledze Bogdanie Kubat.
Bogdan całym swym sercem, z uśmiechem na twarzy tworzył radosny nastrój każdego spotkania. Dodatkowo dzięki swoim zdolnościom fotograficznym utrwalał na fotografiach radosne chwile spędzone z młodym pokoleniem, posługując się swoim talentem i doświadczeniem pedagogicznym gwarantował uczestnikom niezapomniane i owocne lekcje na temat dzikiej przyrody. By zrozumieć w pełni sens tychże spotkań trzeba w nich uczestniczyć. Szczery i radosny uśmiech dziecka jest najlepszą zapłatą za trud i wysiłek włożony w organizacje tych spotkań edukacyjnych. Wierzę, że kol. „Boguś”, który obecnie przebywa już w krainie wiecznych łowów będzie wspierał nasze poczynania, a dzieci, które odwiedzą nasze koło i leśne siedlisko będą tu radośnie spędzać czas i wyjadą stąd z bagażem wiedzy i dobrych wrażeń. W okresie lat 2013-2021 Koło Łowieckie Knieja zorganizowało 85 spotkań , w których uczestniczyło blisko 1860 dzieci i młodzieży z okolicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kłobuckiego. Boguś